Privacy Verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van JWD Pictures (hierna genoemd "Fotograaf", "wij" of "ons"). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd "Privacy Verklaring") is onder meer van toepassing op (i) onze website en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Fotograaf en haar klanten, prospecten en business partners.

Fotograaf wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Fotograaf verzamelt, alsook over de wijze waarop Fotograaf deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website en het plaatsen van een bestelling bij de Fotograaf impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens
Fotograaf kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
Naam
Voornaam
Woonadres
E-mailadres
Telefoonnummer (vast/gsm)
Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)

Fotograaf verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van Fotograaf. Zo zal Fotograaf, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Fotograaf toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:
Het plaatsen van een bestelling
Bezoek van de Website

De door Fotograaf verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens
Fotograaf kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:
De uitvoering van een overeenkomst met Fotograaf
Het leveren van support
Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
Statistische doeleinden
De opmaak van een offerte

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
Fotograaf zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Fotograaf en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Fotograaf in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Fotograaf uw persoonsgegevens openbaar maakt:
Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Fotograaf hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
Wanneer Fotograaf of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens - dewelke Fotograaf heeft verzameld - een van de overgedragen activa zal zijn;
Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal Fotograaf uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Fotograaf uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder "gebruik persoonsgegevens".

Uw privacy rechten
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met davy@jwdpictures.be en aan Fotograaf te bezorgen via email of ter post: Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Fotograaf mogelijks over u beschikt;
Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
Recht op schrapping van uw persoonsgegevens ("right to be forgotten");
Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Beveiliging persoonsgegevens
Fotograaf verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Fotograaf zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Fotograaf, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Fotograaf in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens
Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de 'Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)', of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring
Fotograaf is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites
De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Fotograaf verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Fotograaf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer Fotograaf
Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Fotograaf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
Via e-mail: davy@jwdpictures.be of Via de post: JWD Pictures, Krekelweg, 1790 Affligem