Algemene voorwaarden - Privacy Policy

Algemene voorwaarden

1.Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden voor gebruikers van de internettoepassing wordt verstaan onder:
1.1.Aanbieder: PIXEND PRO DEMO, gevestigd te ADRES FOTOGRAAF.
1.2.PiXEND PRO: dienst voor het publiceren, kopen en verkopen van foto's voor particulieren en bedrijven.
1.3.Klant: degene, natuurlijk of rechtspersoon, die via PiXEND PRO bestellingen plaatst bij Aanbieder.
1.4.Gebruiker: Deelnemer, Klant of anderen die gebruikmaken van PiXEND PRO.
1.8.Toegangscode: unieke benaming en password die Aanbieder ter beschikking stelt aan Klant teneinde toegang te verkrijgen tot PiXEND PRO.
1.9.Ongeoorloofd gebruik van PiXEND PRO: hieronder wordt onder meer verstaan het door middel van PiXEND PRO verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, het hinderen van overige Deelnemers, Klanten of internetgebruikers, het toebrengen van schade aan het systeem of naar objectieve maatstaven in strijd met de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.


2.MET BETREKKING TOT KLANTEN
2.1.Registratie
2.1.1.Bestellingen kunnen niet geplaatst worden zonder registratie van de klantengegevens.
2.1.2.Tenzij nadrukkelijk aangegeven door Klant worden de op het bestelformulier vermelde adres- en contactgegevens enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de betreffende order.

2.2.Aanbiedingen en prijzen
2.2.1.De gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de datum der aanbieding.
2.2.2.Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Aanbieder gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.
2.2.3.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
a. bij diensten gebaseerd op uurtarief,
b. bij goederen, gebaseerd op levering af ons bedrijf of magazijn,
c. inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd,
d. inclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer,
e. exclusief eventuele verzekeringen.

2.3.Betalingsvoorwaarden
2.3.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto te gebeuren.
2.3.2.Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden is wordt de opdracht niet in behandeling genomen tenzij met gekozen heeft voor betaling bij afhaling.

2.4.Leveringen
2.4.1.Aanbieder behoudt het recht voor opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend onder rembours of � contant te leveren of vooruitbetaling van Klant te verlangen.
2.4.2.Aanbieder is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

2.5.Levertijd
2.5.1.Door Aanbieder opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven.
2.5.2.Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5.3.De levertijd gaat in op de datum waarop de betaling door Aanbieder wordt ontvangen. Voor orders met een factuurbedrag van meer dan tweehonderd Euro, gaat de levertijd in op de datum waarop tenminste 40% van het factuurbedrag door Aanbieder wordt ontvangen.

2.6.Transport en risico
2.6.1.Ongeacht de overeengekomen wijze van levering, zijn alle te leveren goederen voor rekening en risico van Klant vanaf het moment dat goederen het magazijn verlaten, ongeacht of het product nog moet worden (af)gemonteerd. Een en ander geldt ook wanneer voor de zending door vervoerders de verklaring op de vrachtbrief wordt verlangd, dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is.
2.6.2.De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van goederen zal, indien Aanbieder hieromtrent geen nadere schriftelijke aanwijzingen van Klant ontvangt, door Aanbieder geheel naar eigen inzicht en met de van Aanbieder redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald. Eventuele specifieke wensen van Klant met betrekking tot de wijze van verpakking, transport en verzending, komen voor rekening van Klant.
2.6.3.Het transport van goederen vindt in beginsel onverzekerd plaats, zodat � zoals vermeld in artikel 4.2.3 sub e van deze voorwaarden � genoemde prijzen exclusief de kosten voor de verzekering van het transport zijn.
2.6.4.Goederen die bij aflevering beschadigd zijn worden door Aanbieder vervangen indien Klant hiervan melding doet bij Aanbieder binnen 24 uur na het moment van aflevering en de goederen per ommegaande retour zendt.

2.7.Annulering
Indien Klant een order wenst te annuleren zullen, indien nog geen betaling met betrekking tot deze order is verricht, geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien Klant een order wenst te annuleren nadat een betaling is verricht, zal, indien Aanbieder met deze ontbinding instemt, 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van Aanbieder op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

2.8.Auteursrechten
Aanbieder behoudt ten aanzien van de door hem gemaakte foto�s en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten voor, tenzij anders is overeengekomen.

3.Overmacht
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Aanbieder niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden be�indigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

4.Privacy verklaring
4.1.Persoonsgegevens van Klanten worden vastgelegd ten behoeven van hetgeen noodzakelijk is voor het functioneren van PiXEND PRO.
4.2.Geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van Klanten in te zien door anderen dan Aanbieder en zullen niet zonder toestemming van Klant ter beschikking gesteld worden van derden tenzij Aanbieder hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is om de rechten van Klanten of Aanbieder te beschermen.
4.3.De door Klant opgegeven informatie zal niet gebruikt worden voor commerci�le boodschappen door derden zoals reclamemakers, partners, sponsors en andere partijen.
4.4.Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Aanbieder van gegevens kan Klant zich wenden tot Aanbieder (EMAIL FOTOGRAAF).
4.5.Het is te allen tijde mogelijk na verzoek daartoe aan Aanbieder, alle gegevens van betreffende Klant kosteloos te doen verwijderen van PiXEND PRO � behoudens in geval noodzakelijkerwijs een backup dient te worden toegepast waar gegevens van Klant op mochten zijn opgeslagen.

5.Geschillen
5.1.Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.
5.2.Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar aanleiding of in verband met deze voorwaarden tussen Aanbieder en Klant kunnen ontstaan, tenzij partijen anders overeengekomen. Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement, waarin de Aanbieder is gevestigd.

6.Slotbepalingen
6.1.Aanbieder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Aanbieder Gebruiker ten minste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen.
6.2.Indien Deelnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden het Abonnement opzeggen.
6.3.Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst niet aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
6.4.Wanneer Aanbieder of PiXEND PRO worden overgenomen, Aanbieder fuseert of Aanbieder zich op andere wijze ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Klant en Aanbieder bestaan over op deze andere rechtspersoon.

Aldus door Aanbieder vastgesteld op 01 juli 2016